Най-добрата образователна система в света

Образователната система във Финландия

Най-добрата образователна система в света

 

Автор: Анастасия Грозева, Фондация „Дом с крила“

В последното проучване за най-добри образователни системи – PISA (Международна програма за оценка на ученици)  на челно място е Финландия и това е така от 2003г. Удивителен е фактът, че през 2008г. ООН определя финландската и датската образователна система като най-добрите образователни системи в света. Каква е причината за тези постижения и какво се крие зад тези отлични резултати?

За сравнение България в това прочуване обикновено е на незавидното  45 – 48 място.

Структурата на финландското образование

Финландските родители имат правото да изберат от 3 годишна възраст да запишат децата си на детска градина. Това е избор по желание. Тези родители, които изберат да гледат децата си в домашни условия, биват подпомогнати финансово от държавата.

Предучилищното възпитание във Финландия започва от 6 годишна възраст. То също е доброволно, и близо 90% от населението се възползва от тази възможност.

Училищното образование е задължително за деца между 7г. възраст и 16г. възраст. Това задължение е въведено през 1921г.

През 60те и 70те години се състои образователна реформа по модел на образованието на ДДР. До този момент образователната финландска система е била по шведски модел, но след реформата тя става центрирана към индивидуалните образователни потребности на всеки ученик.

Достъпност на образованието

Във Финландия не съществуват частни училища. Държавната политика е да се изравни нивото на обучение във абсолютно всички училища, така че родителите да имат увереност, че всяко училище предлага високо ниво на образование. Това е финландската образователна политика от 40 години. В основата на философията на финландското образование е да се даде възможност за образование на всички един гражданин. Образованието се финансира от държавни фондове и е безплатно, включва освен образованието, топъл обяд, материали, учебници, транспорт за децата, които живеят в по-отдалечени райони. Също така учениците могат да се записват в извън учебни школи по интереси. Училищата биват финансирани според нуждите им. Повече финансиране получават училищата с по-голям брой деца в нужда – деца на социално слаби граждани или имигранти.

Наблюдава се изключителна симбиоза между отделните политически партии, които имат единомислие върху образователната политика и при политически промени не се налагат образователни реформи. Това осигурява стабилност на учителите в работата им. Този факт споделя министъра на образованието на Финландия, Хена Викунен.

Учителите като криъгълен камък за успехите в финландското образователна система

За да имат финландските ученици толкова добри резултати, безспорна е основополагащата роля на учителите и тяхната мотивация за работа, квалификация и подход към учениците.

Учителската професия във Финландия е една от най-престижните и високо платена (около 2500 Евро месечно). Критериите за прием на учител в учебно заведение е изключително завишено. Освен отлични познания върху предмета си,  учителите задължително трябва да представят магистърска степен по педагогика. По-трудно е да се влезе с предмет педагогика, отколкото с медицина. Само един на десет кандидата бива одобрен.  Учителят изпробва своите учителски умения пред аудитория с опитни учители преди да влезне в класна стая с ученици. За разлика от картината в други страни, учителите във Финландия след завършването си, продължават да се развиват в учителската професия.

Високо ниво на автономност, отговорност и доверие към учителите

Но високата мотивация на учителите не идва само от престижната и високо платена професия, но повече от свободата на действие, автономността с която разполагат. Във Финландия не се работи със стандартизирани изпитни системи, а учителите имат право сами да избират методите на преподаване, както и материалите, с които работят.  Това им дава както изключителна автономност, така и голяма отговорност. В същото време правителството и гражданите имат високо ниво на доверие към учителите. Те участват в един и същ профсъюз и всичките му участници имат за цел да подобряват и изграждат учебната система.

Близост между учител, дете и родител

Друга причина за високата мотивация на учителите е контакта им с децата, който е топъл и приятелски.  Те познават добре своите ученици, както и учениците добре познават учителите си, имат им доверие и се чувстват подкрепяни. Освен с учениците, учителите изграждат топли отношения и с родителите.

Учителите са центъра на образованието на децата. Разбирайки това, финландците разбират най-важното – когато детето има личност, към която да направи своя положителен психологически трансфер, с която да се свърже, която да повярва в способностите на детето, то няма как да не разкрие максимално потенциала си. „Аз съм тяхната училищна майка”, споделя учителка в едно финландско училище. Учениците работят с години с един и същ учител.

Липса на конкуренция и оценъчна система

Финландските ученици  не получават оценки до края на началното образование. След което имат оценки по 10то балната система –  от 4 до 10. Темповете в началото на образованието не са стресиращи, тъй като се цели плавен преход към света на знанието. Конкуренцията между учениците не се насърчава. Няма и сравнение между резултатите на отделни ученици или училища. Всички се стремят към покриване на базово ниво на знание, за което се отделя допълнително време за работа с всички ученици.

„Елитарността тук не се цени толкова много колкото във Франция”, споделя 20 годишната Урсула, която е била възпитаничка както на финландската образователна система така  и на френската.

Работа в екип

Във финландските училища се набляга не само на ненасърчаването на определени ученици, но и се подпомага работата в екип. По-силните ученици помагат на по-слабите като по този начин се подсилва чувството им за отговорност и лидерство. Също така по-големите ученици помага на по-малките, като следствие на тази позиция, която е доста желана,  получават диплома, която могат на по-късен етап да използват ако искат да работят като детегледачи.

Не може да не се забележи липсата на агресия в финландската класна стая. Обяснението е, че не се насърчава конкуренцията,а  се работи както върху екипна работа, така и изключително работа с най-слабите.

Училището се нагажда спрямо всеки отделен ученик, а не обратното

Уникалната система на финландското образование е, че училището се нагажда спрямо всеки един отделен ученик. Поради тази причина особено внимание се обръща на деца със специални образователни потребности. За тях, както и за всички други има екип от специалисти, чиято цел е да подпомогне всяко дете по отделно в неговото развитие.

Екип от специалисти

Със екип от социален служител, логопед, кинезитерапевт, психолог разполага всяко едно училище. Специалистите освен, че приемат учениците в собствен кабинет, организират и обща екипна работа  с учителите. Тук се разчита на работата на специалистите за превенция и ранно откриване на затруднения в ученето и развитието и работа върху това.  Във финландските училища не се допуска да има изоставащи деца. Именно този екип от специалисти се грижи за това всяко дете да получи нивото на образование, от което се нуждае.

Работа с най-нуждаещите се

Усилията са насочени към на-слабите в класа, без това да повлиява на останалите. Така се постига един минимум на образование, до които е достигнал абсолютно всеки един ученик от всяко едно училище.

Изучаване на чужди езици и интернационални програми

Нещо върху което много се набляга е изучаването на чужди езици и интернационалното обучение, участието в множество обменни програми с други държави. Учениците изучават около 6 езика в периода на образованието си.

Проекто-базирано образование

Финландските ученици имат привилегията да имат много практични занимания, като при тях не се учи наизуст, набляга се върху разбиране,а  не наизустяване. Образованието е проекто-базирано и с широко застъпване използването на информационни и комуникационни технологии

Чувство на комфорт и уют

Влизайки в училище, децата се събуват, сякаш са си у дома

Обучението във Финландия набляга на учене без страх. Атмосферата в класната стая е изключително спокойна и приемствена.

Свобода при работа

Свободата на работа е изключително ценена от учителите, които дават на учениците да случат със слушалки музика до като решават задачи, ако това им помага при концентрация.

Свобода на избор

Гимназистът сам определя кога се яви на матура и колко години са му необходими, за да се подготви.

 Малък брой ученици

Професор Валийарви,  директор на Финландския институт за образователни изследвания, твърди че една от причините за резултатите в образованието във Финландия е малкият брой ученици.

Учене през целия живот

Финландската образователна система инвестира изключително много в образованието  като набляга върху учене през целия живот. Предлага се и образование за възрастни.

Усещане за компетентност и добра самооценка

Финландският ученик има за дълги години един доверен учител, с когото може да изгради връзка на доверие. Не случайно учителите се възприемат като училищни родители. Те са следващото стъпало след родителите, които подпомагат развитието на детето и го подготвят за срещата със света и неговата социализация. Учителите познават добре ученика и семейството му. Целият свят на детето е в кръговратен диалог и всички допринасят за развитието на детето. Детето се чувства важно поради индивидуалното внимание, което получава. В неговите затруднения то бива подпомогнато допълнително от специалисти, а не осъждано поради неуменията му. Малкият брой на ученици в класа допринася от своя страна за чувството за принадлежност и сплотява учениците  както и подпомага индивидуален подход. Неагресивната среда, липсата на оценки, участието в проекти, работата в екип, работата с най-слабите и не-елитаризирането на най-добрите спомагат за постигана на приемствена и добронамерена среда, в която за постигане на конкретни цели всеки един от екипа има своето важна и основополагаща роля. Възможността на силните ученици да помагат на по-слабите, както на по-големите на по-малките, изгражда чувство за грижа към ближния, повишаване усещането за компетентност, от което се получава повишена самооценка и увереност.

Вратата към себе-познанието е опознаване на другия

Изучаването на много чужди езици не е също без значение, тъй като те подпомагат изключително много за  изграждане на невронни връзки в мозъка. От друга страна интернационалните програми подпомагат за опознаване на други култури, разширяване на кръгозора, което отново води до една по-добра самооценка и даване на възможност за по-високи когнитивни резултати.

От друга страна правителството прави всичко необходимо персонала не само да е добре квалифициран, но и да има всички необходими възможности за преквалификация. Формулата обучение през целия живот стимулира учителите да се преквалифицират и да се обучават непрестанно. Високата оценка на обществото също не  е малко решаващ фактор за това учителите да дават всичко от себе си.

Емоционален комфорт => когнитивно развитие

Тъй  като емоционалното и когнитивното развитие при децата вървят ръка за ръка, и формулата емоционален комфорт следователно когнитивен успех е налична,  нищо чудно че резултатите на финландската образователна система са толкова добри. Когато е осигурен емоционалния комфорт и индивидуален подход към всяко дете .

Като заключение може да добавим, че Финландската образователна система не случайно е на челно място в световен мащаб. За сега тя е единствената, която е успяла да постигне психо-емоционален комфорт в развитието на ученика с което си гарантира не само когнитивен успех, но едно здравословно психологическо израстване на децата. В основата й лежи индивидуалната връзка учител-ученик, въвличане на родителите, респектиране личността на всяко дете, подпомагане на най-слабия и работа в екип.

 

Източник: Фондация " Дом с крила"; http://www.homeonwings.org/

 

Актуални оферти:

Статии:

Експертът по родителски въпроси Алисън Шейфър пристига в България!

 

Как да помогнем на детето да се приспособи по-лесно към детската градина/ ясла

 

За и против държавните детски заведения

 

Споделете любимата игра на Вашето дете през лятото и можете да спечелете награда!

 

 

 

Новини и статии

Как най-лесно да откажете детето от сладко и чипс - част 1

Как най-лесно да откажете детето от сладко и чипс - част 2

Как да научим детето да се оправя самò на улицата?

Дневният режим. Важен фактор за приспособяването на детето към условията в яслата и детската градина

Методът Монтесори и как се интегрира в ежедневието на Зелена Детска Къща Монтесори

Музикална програма за деца и родители ФОРТИСИМО ФАМИЛИЯ 2017

LEARN GROW LOVE или какво предлага една кооперативна детска градина

Как арт заниманията влияят върху детското развитие

Откъс от бестселъра „Не, това не са глезотии“

Най-добрата образователна система в света

Необходими документи и изследвания за детска ясла или градина

18 занимания, които ще държат децата ви заети цяло лято

Децата могат повече, отколкото подозирате

Как да общуваме с бебето и малкото дете

Как да общуваме с детето в предучилищна възраст (2-5 години)

Подготовка на децата за детска градина

Готови за училище

За и против държавните детски заведения

Математиката е за всички с метода JUMP Math

Монтесори Педагогика

Идеи за есенни занимания у дома

С края на лятото приключи и анкетата на Детски Градини Нет

Причини за лошото поведение на децата

10 съвета за родители – как да подпомогнем детското учене

Ваксините! Отказвам да имунизирам детето си! Последиците?

5 неща, които можем да научим от децата

16 доказателства, че очаквате с нетърпение лятната ваканция на децата да приключи

Как да отгледаме милиардери

Защо японските деца никога не плачат

За възпитанието с любов...

С деца на море - как да оцелеем

Изкуство на поляната

Детски театър - Маша и Мечокът

Будувате ли нощем, когато бебето се появи? Спокойно, всички са така!

Кърменето намалява риска от рак при децата

Ранното захранване на бебето с твърда храна е вредно

Всяко Дете е Уникално и трябва да му дадем възможност да равива своята индивидуалност!

Силанти за профилактика на кариес при децата.

15 май - Международен ден на семейството

Защо българското образование не успява да формира хармонично развити личности?

Помощ! Злоядо дете!!!

Учени разработиха метод за превенция на генетични болести

Гръбначните изкривявания- не ги подценявайте!

Десетте най-популярни мита в медицината

Какво знаем за ролята на храносмилателната система за имунитета на нашето дете.

Подранила идея за Коледните подаръци

Появата на новодошлото – малка драма за поотрасналите деца

Братското съперничество: "ДОБРОТО ДЕТЕ" срещу "ЛОШОТО ДЕТЕ"